About Actor : Agneta Prytz

Agneta Prytz

Name: Agneta Prytz

Known for: The New Land

BirthDay: 15, Dec ,1916

©StreamingDP